FreeShare

Cách trỏ domain vào trang web

Chủ nhật, 18/02/2024
image
Cài đặt ufw firewall Cài đặt nginx và cấu hình Cài đặt file như mẫu freeshare.dev.conf Kiểm tra nginx và khởi động lại nginx Copy file sang sites-enabled Cài đặt https bằng cách cài đặt các gói theo các lệnh

Cài đặt ufw firewall

sudo ufw enable
sudo ufw status
sudo ufw allow ssh (Port 22)
sudo ufw allow http (Port 80)
sudo ufw allow https (Port 443)

Cài đặt nginx và cấu hình

sudo apt install nginx

sudo nano /etc/nginx/sites-available/freeshare.dev.conf

Cài đặt file như mẫu freeshare.dev.conf

upstream freeshare_site {
  server localhost:9000;
  keepalive 64;
 }
 
server {
    listen 80;
    server_name freeshare.dev www.freeshare.dev freeshare_site;
    location / {
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
  proxy_set_header Host $http_host;
  proxy_set_header X-NginX-Proxy true;
  proxy_http_version 1.1;
  proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
  proxy_set_header Connection "upgrade";
  proxy_max_temp_file_size 0;
  proxy_pass http://freeshare_site; # proxy pass sang upstream port
  proxy_redirect off;
  proxy_read_timeout 240s;
    }
}

Kiểm tra nginx và khởi động lại nginx

# Check NGINX config
sudo nginx -t

# Restart NGINX
sudo service nginx restart

Copy file sang sites-enabled

cp /etc/nginx/sites-available/freeshare.dev.conf /etc/nginx/sites-enabled/

Cài đặt https bằng cách cài đặt các gói theo các lệnh

sudo add-apt-repository ppa:certbot/certbot
sudo apt-get update
sudo apt-get install python3-certbot-nginx
sudo certbot --nginx -d freeshare.dev -d www.freeshare.dev

# Only valid for 90 days, test the renewal process with
certbot renew --dry-run