FreeShare

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên bằng python

Chủ nhật, 18/02/2024
image
sử dụng thư viên nltk code ví dụ bạn có thể tải source code tại đây

sử dụng thư viên nltk

code ví dụ

import nltk
nltk.download('punkt')
nltk.download('averaged_perceptron_tagger')
nltk.download('maxent_ne_chunker')
nltk.download('words')

if __name__ == '__main__':
  sentence = """At eight o'clock on Thursday morning Arthur didn't feel very good."""
  print(len(sentence))
  search = sentence.count("Thursday")/len(sentence) * 100
  print(search)
  tokens = nltk.word_tokenize(sentence)
  print(tokens)
  tagged = nltk.pos_tag(tokens)
  entities = nltk.chunk.ne_chunk(tagged)
  print(entities)

bạn có thể tải source code tại đây