FreeShare

Lập trình wordpress căn bản

Chủ nhật, 18/02/2024
image
Muốn làm được wordpres đầu tiên cần biết 1 chút kiếm thức về lập trình php. Cài đặt môi trường chạy wordpress trên localhost cần cài đặt môi trường , ở đây mình quen dùng docker nhé Tạo file docker-compose.yml với nội dung chạy docker để tạo localhost với lệnh docker-

Muốn làm được wordpres đầu tiên cần biết 1 chút kiếm thức về lập trình php.

Cài đặt môi trường chạy wordpress trên localhost cần cài đặt môi trường , ở đây mình quen dùng docker nhé

Tạo file docker-compose.yml với nội dung

version: '3'
services:
 db_blog:
  image: mysql:latest
  volumes:
   - db_data:/var/lib/mysql
  restart: always
  environment:
   MYSQL_ROOT_PASSWORD: 12345678Aa@
   MYSQL_DATABASE: databasename
   MYSQL_USER: admin
   MYSQL_PASSWORD: 12345678Aa@
  networks:
   - wpsite
 wordpress:
  depends_on:
   - db_blog
  image: wordpress:latest
  ports:
   - '5000:80'
  restart: always
  volumes: ['./:/var/www/html']
  environment:
   WORDPRESS_DB_HOST: db_blog:3306
   WORDPRESS_DB_USER: root
   WORDPRESS_DB_PASSWORD: 12345678Aa@
   WORDPRESS_DB_NAME: databasename
  networks:
   - wpsite
networks:
 wpsite:
volumes:
 db_data:

chạy docker để tạo localhost với lệnh docker-compose up -d

Chạy local với http://localhost:5000 và cài đặt theo hướng dẫn

Sửa trên thêm theme twenty-twenty-one nhé

Sửa tên site bằng cách sửa file ctyle.css

@charset "UTF-8";

/*
Theme Name: Tên Themes ở đây
Theme URI: https://wordpress.org/themes/twentytwentyone/
Author: the WordPress team
Author URI: https://wordpress.org/
Description: Twenty Twenty-One is a blank canvas for your ideas and it makes the block editor your best brush. With new block patterns, which allow you to create a beautiful layout in a matter of seconds, this theme’s soft colors and eye-catching — yet timeless — design will let your work shine. Take it for a spin! See how Twenty Twenty-One elevates your portfolio, business website, or personal blog.
Requires at least: 5.3
Tested up to: 6.0
Requires PHP: 5.6
Version: 1.6
License: GNU General Public License v2 or later
License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
Text Domain: domain
Tags: one-column, accessibility-ready, custom-colors, custom-menu, custom-logo, editor-style, featured-images, footer-widgets, block-patterns, rtl-language-support, sticky-post, threaded-comments, translation-ready

Twenty Twenty-One WordPress Theme, (C) 2020 WordPress.org
Twenty Twenty-One is distributed under the terms of the GNU GPL.
*/

Sửa 2 thông số Theme Name và Text Domain

File header.php là header của trang

Ví dụ code header.php mẫu


" /> /assets/css/style.css">

>

// menu

get_template_directory_uri() là để gọi đường đẫn gốc

Trang footer.php


 

// code footer

Trang chủ sẽ cần sửa file index.php bạn cần thêm html vào đó

ví dụ về index.php


 $page_size, 'order' => 'DESC', 'orderby' => 'post_date', 'paged' => $page);
$postslist = new WP_Query($args);
$total = $postslist->found_posts;
$postslist = $postslist->posts;
// cái này lấy các bài viết mới nhất nhé
 ?>

ID, 'medium'); $href = get_the_permalink(); $title = get_the_title(); $description = get_the_excerpt(); ?> // hiển thị dữ liệu item ở đây

Trang tìm kiếm code nằm ở file search.php nhé


 $page_size, 's'=>$s, 'order' => 'DESC', 'orderby' => 'post_date', 'paged' => $page, 'post_type'=>'post');
$postslist = new WP_Query($args);
$total = $postslist->found_posts;
$postslist = $postslist->posts;
 ?>

Kết quả tìm kiếm từ khoá:

ID, 'medium'); $href = get_the_permalink(); $title = get_the_title(); $description = get_the_excerpt(); ?> // hiển thị dữ liệu item ở đây

Điều view vào trang chi tiết ta sửa lại code trong file single.php

Nội dung bài chi tiết sẽ nằm trong path: template-parts/content/content-single.php

content-single.php sửa cơ bản như


Điều hướng các trang danh mục , thẻ tag ta sửa file archive.php

    

chuyên mục với thẻ tag sẽ nằm trong file: template-parts/content/category.php


taxonomy === 'category' ? 'category' : 'tags';
if($type !== 'category') {
  $args = array('posts_per_page' => $page_size, 'order' => 'DESC', 'orderby' => 'post_date', 'paged' => $page, 'tag_id' => $tag_info->term_id);
}else{
  $args = array('posts_per_page' => $page_size, 'order' => 'DESC', 'orderby' => 'post_date', 'paged' => $page, 'cat' => $tag_info->term_id);
}
$postslist = new WP_Query($args);
$total = $postslist->found_posts;
$total = intval($total);
$title = $type === 'category' ? 'Danh mục' : 'Thẻ Tags'
?>

: name; ?>

have_posts()) : $postslist->the_post(); $thumbnail = get_the_post_thumbnail_url($post->ID, 'medium'); ?> // show nội dung item bài thuộc chuyên mục , thẻ tag ở đây

muốn sửa html phần comment thì sửa file comments.php

cái phần hiển thị phần comment này trong cái chi tiết bài viết ta sửa file content-single.php thêm


Sửa html khi không tìm thấy trang ở file 404.php

Nếu muốn custom 1 page html thì làm như sau tạo 1 file ví dụ như contact.php trong folder template-parts nội dung của contact.php cơ bản như
// nội dung điền tiếp vào đây title gọi hàm get_the_title(); content gọi get_the_content();

Các hàm load chung viết vào file function.php nhé

ví dụ về làm cái hàm load menu trong functions.php


// tạo menu
function create_bootstrap_menu( $theme_location ) {
  if ( ($theme_location) && ($locations = get_nav_menu_locations()) && isset($locations[$theme_location]) ) {
    $menu = get_term( $locations[$theme_location], 'nav_menu' );
    $menu_items = wp_get_nav_menu_items($menu->term_id);
    global $wp;
    $current_url = add_query_arg( '', '', home_url( $wp->request ) ).'/';

    $menu_list = '';

    foreach( $menu_items as $menu_item ) {
      if( $menu_item->menu_item_parent == 0 ) {
        $parent = $menu_item->ID;
        $menu_array = array();
        foreach( $menu_items as $submenu ) {
          if( $submenu->menu_item_parent == $parent ) {
            $bool = true;
            $class = $current_url == $submenu->url ? 'nav-link active': 'nav-link';
            $menu_array[] = '
 • ' ."\n"; } } if( $bool == true && count($menu_array ) > 0 ) { $class = $current_url == $menu_item->url ? 'nav-link active': 'nav-link'; $menu_list .= '
  • ' ."\n"; } } else { $menu_list = ''; } echo $menu_list; } // end tạo menu

   Trong functions.php có sẵn 2 cái menu ở cái hàm này rồi

   
   register_nav_menus(
   			array(
   				'primary' => esc_html__( 'Menu chính', 'twentytwentyone' ),
   				'footer' => esc_html__( 'Menu chân trang', 'twentytwentyone' ),
   			)
   		);

   Muốn hiển thị menu ở đâu thì gọi hàm create_bootstrap_menu ở chỗ đó

   
   

   Link code mẫu tại đây repo