FreeShare

Lập trình java spring boot căn bản

Chủ nhật, 18/02/2024
image
Spring Boot là một dự án phát triển bởi JAV (ngôn ngữ java) trong hệ sinh thái Spring framework. Nó giúp cho các lập trình viên chúng ta đơn giản hóa quá trình lập trình một ứng dụng với Spring, chỉ tập trung vào việc phát triển business cho ứng dụng Làm ví dụ về dự án

Spring Boot là một dự án phát triển bởi JAV (ngôn ngữ java) trong hệ sinh thái Spring framework. Nó giúp cho các lập trình viên chúng ta đơn giản hóa quá trình lập trình một ứng dụng với Spring, chỉ tập trung vào việc phát triển business cho ứng dụng

Làm ví dụ về dự án spring boot căn bản

 • kiểm tra version java sau khi đã cài đặt bằng lệnh
java --version

màn hình hiện ra

openjdk 15.0.1 2020-10-20
OpenJDK Runtime Environment (build 15.0.1+9-18)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 15.0.1+9-18, mixed mode, sharing)
 • bước tiếp theo cài đặt sping vào mày. kiểm tra version spring bằng lệnh
spring --version

màn hình hiện ra

Spring CLI v2.6.5
 • Tạo ứng dụng đầu tiên bằng lệnh
spring init --build=maven -p=jar UseBase

chương trình sẽ tạo ra cho mình 1 project hello world có sẵn

 • File pom.xml chứa các config thư viện cần cho dự án . cài đặt các thư viện trong này chỉ cần chạy lệnh
mvn install
 • cấu hình database vào file src/main/resources/application.properties . sau đây là ví dụ mẫu của mình
# run in local mysql
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/spring-boot
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=12345678
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.cj.jdbc.Driver
spring.jpa.show-sql=true
server.port = 8080

ở đây dùng mysql nên mình thêm vào pom.xml nội dung để cài thêm thư viện vào


      mysql
      mysql-connector-java
    
 • code chính mình viết trong folder src/main/java/com/example/UserBase. mình chỉ cần chạy file DemoApplication.java là chạy project rồi
 • folder src/main/java/com/example/UserBase/service Đánh dấu một Class là tầng Service, phục vụ các logic nghiệp vụ
 • folder src/main/java/com/example/UserBase/security chứa các hàm xử lý cho việc làm chức năng đăng nhập . Ở đây dùng jsonwebtoken
 • src/main/java/com/example/UserBase/repository Đánh dấu một Class Là tầng Repository, phục vụ truy xuất dữ liệu
 • src/main/java/com/example/UserBase/model cấu trúc các bảng dữ liệu
 • src/main/java/com/example/UserBase/exception xử lý khi bị lỗi response trả về sẽ cấu trúc như vậy
 • src/main/java/com/example/UserBase/dto nếu không dùng full đến các trường dự liệu của model ta có thể custom dùng ít các trường dữ liệu hơn bằng cách viết dto
 • src/main/java/com/example/UserBase/controller chứa các router và xử lý logic các api
 • src/main/java/com/example/UserBase/configuration ở đây mình config thêm swagger để phục vụ làm api docs của dự án

Bạn có thể download project mẫu tại đây