FreeShare

Lập trình laravel căn bản

Chủ nhật, 18/02/2024
image
Tạo project laravel bằng câu lệnh Chạy thử web demo với lệnh cài đặt lại cấu hình database trong file .env cài đặt thêm laravel-admin vào địa chỉ http://127.0.0.1:8000/admin/ đăng nhập với tài khoản username/password = admin/admin tạo migration bảng category Nội dung của

Tạo project laravel bằng câu lệnh

composer create-project laravel/laravel example-app

Chạy thử web demo với lệnh

cd example-app
php artisan serve

cài đặt lại cấu hình database trong file .env

cài đặt thêm laravel-admin

composer require encore/laravel-admin
php artisan vendor:publish --provider="Encore\Admin\AdminServiceProvider"
php artisan admin:install

vào địa chỉ http://127.0.0.1:8000/admin/ đăng nhập với tài khoản username/password = admin/admin

tạo migration bảng category

php artisan make:migration create_category_table

Nội dung của bảng category sẽ như sau

public function up()
  {
    Schema::create('category', function (Blueprint $table) {
      $table->increments("id");
      $table->string("name", 200);
      $table->integer("parent_id")->unsigned()->nullable();
      $table->foreign("parent_id")->references("id")->on("category")->onDelete("set null");
      $table->string("type")->default("cate"); // cate or tag
      $table->timestamps();
    });
  }

tạo bảng posts nội dung bản posts sẽ như sau

public function up()
  {
    Schema::create('posts', function (Blueprint $table) {
      $table->increments('id');
      $table->string('title', 255);
      $table->string('image', 512)->nullable();
      $table->string('description', 4000)->nullable();
      $table->text('content')->nullable();
      $table->integer('category_id')->unsigned()->nullable();
      $table->foreign("category_id")->references("id")->on("category")->onDelete("set null");
      $table->string("category_other", 200)->nullable();
      $table->string('keyword', 200)->nullable();
      $table->tinyInteger('status')->default(1)->comment("0 là đang chờ, 1 là xuất bản");
      $table->timestamps();
    });
  }

chạy tạo migrate bảng

php artisan migrate

muốn rollback lại migrate trước đó ta chạy lệnh

php artisan migrate:rollback

muốn cập nhật thêm dữ liệu trường dữ liệu ta chạy lệnh ví dụ với bảng posts

php artisan make:migration update_posts_table --table=posts

Tạo model bằng các lệnh

php artisan make:model Category
php artisan make:model Posts

sửa nội dung model Category

<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Category extends Model
{
  use HasFactory;
  protected $table = 'category';
  public $timestamps = true;
}

sửa nội dung model Posts

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Posts extends Model
{
  use HasFactory;
  protected $table = 'posts';
  public $timestamps = true;
}

Tạo autoload bằng cách thêm vào composer.php chỗ autoload đoạn code

"files": [
      "app/Helper/common.php"
    ]

Tạo file app/Helper/common.php

Thêm nội dung vào common.php hàm

function to_slug($str)
{
 if(!$str) return '';
 $unicode = array(
  'a' => 'á|à|ả|ã|ạ|ă|ắ|ặ|ằ|ẳ|ẵ|â|ấ|ầ|ẩ|ẫ|ậ',
  'd' => 'đ',
  'e' => 'é|è|ẻ|ẽ|ẹ|ê|ế|ề|ể|ễ|ệ',
  'i' => 'í|ì|ỉ|ĩ|ị',
  'o' => 'ó|ò|ỏ|õ|ọ|ô|ố|ồ|ổ|ỗ|ộ|ơ|ớ|ờ|ở|ỡ|ợ',
  'u' => 'ú|ù|ủ|ũ|ụ|ư|ứ|ừ|ử|ữ|ự',
  'y' => 'ý|ỳ|ỷ|ỹ|ỵ',
  'A' => 'Á|À|Ả|Ã|Ạ|Ă|Ắ|Ặ|Ằ|Ẳ|Ẵ|Â|Ấ|Ầ|Ẩ|Ẫ|Ậ',
  'D' => 'Đ',
  'E' => 'É|È|Ẻ|Ẽ|Ẹ|Ê|Ế|Ề|Ể|Ễ|Ệ',
  'I' => 'Í|Ì|Ỉ|Ĩ|Ị',
  'O' => 'Ó|Ò|Ỏ|Õ|Ọ|Ô|Ố|Ồ|Ổ|Ỗ|Ộ|Ơ|Ớ|Ờ|Ở|Ỡ|Ợ',
  'U' => 'Ú|Ù|Ủ|Ũ|Ụ|Ư|Ứ|Ừ|Ử|Ữ|Ự',
  'Y' => 'Ý|Ỳ|Ỷ|Ỹ|Ỵ',
 );

 foreach ($unicode as $nonUnicode => $uni) {
  $str = preg_replace("/($uni)/i", $nonUnicode, $str);
 }
 return strtolower(preg_replace(
  array('/[^a-zA-Z0-9\s-]/', '/[\s-]+|[-\s]+|[--]+/', '/^[-\s_]|[-_\s]$/'),
  array('', '-', ''),
  strtolower($str)));
}

Thêm vào Model/Category.php nội dung auto tạo slug

public static function boot()
  {
    parent::boot();
    static::creating(function (Category $item){
      $item->slug = to_slug($item->name);
    });
  }

Thêm vào app/Admin/routes.php 2 dòng

$router->resource("bai-viet", PostController::class);
  $router->resource("danh-muc", CategoryController::class);

Thêm ckeditor vào project

composer require laravel-admin-ext/ckeditor
php artisan vendor:publish --tag=laravel-admin-ckeditor

config/admin.php thêm nội dung

'extensions' => [

    'ckeditor' => [
    
      //Set to false if you want to disable this extension
      'enable' => true,
      
      // Editor configuration
      'config' => [
        
      ]
    ]
  ]

Nội dung của file PostController.php

namespace App\Admin\Controllers;

use App\Http\Controllers\Controller;
use App\Models\Category;
use App\Models\Posts;
use Encore\Admin\Controllers\ModelForm;
use Encore\Admin\Facades\Admin;
use Encore\Admin\Form;
use Encore\Admin\Grid;
use Encore\Admin\Layout\Content;
use Encore\Admin\Show;

class PostController extends Controller
{
 use ModelForm;

 public function index()
 {
  return Admin::content(function (Content $content) {
   $content->header('Quản lý bài viết');
   $content->body($this->grid());
  });
 }

 public function edit($id)
 {
  return Admin::content(function (Content $content) use ($id) {
   $content->header('Sửa cửa bài viết');
   $content->body($this->form($id)->edit($id));
  });
 }

 public function create()
 {
  return Admin::content(function (Content $content) {
   $content->header('Tạo bài viết');
   $content->body($this->form());
  });
 }

 /**
  * Make a grid builder.
  *
  * @return Grid
  */
 protected function grid()
 {
  return Admin::grid(Posts::class, function (Grid $grid) {
   $grid->id('ID')->sortable();
   $grid->title('Tiêu đề')->sortable();
   $grid->image('Ảnh đại diện')->image();
   $grid->description("Mô tả")->display(function ($stt){
    return $stt;
   });

   $grid->created_at("Ngày tạo")->display(function ($date){
    return date('H:i:s d/m/Y', strtotime($date));
   });

   $grid->status("Trạng thái")->display(function ($status){
    return $status ? "Phê duyệt" : 'Chưa phê duyệt';
   });

   $grid->model()->orderBy('id', 'desc');

   $grid->filter(function($filter){
    $filter->like('title', 'Tiêu đề');
    $filter->equal('status', 'Bài đã duyệt')->select([0=>"Bài chưa duyệt", 1=>"Bài đã duyệt"]);
   });
  });
 }

 protected function form($id = null)
 {
  return Admin::form(Posts::class, function (Form $form) use ($id) {
   $arrCate = (new Category)->listCate();
   $form->text('title', 'Tiêu đề')->rules('required', ['required' => 'Bạn phải nhập trường này']);
   $form->textarea('description', 'Mô tả');
   $form->image("image");
   $form->ckeditor('content', 'Nội dung');
   $form->select('category_id', 'Danh mục')->options($arrCate);
   $form->multipleSelect('category_other', "Danh mục khác")->options($arrCate);
   $form->multipleSelect('keyword', "Từ khoá");
   $form->switch("status")->default(true);
   $form->saved(function (Form $form) {});
  });
 }

 public function show($id)
 {
  return Admin::content(function (Content $content) use ($id) {
   $content->body(Admin::show(Posts::findOrFail($id), function (Show $show) {
    $show->id('ID');
    $show->title('Tiêu đề');
    $show->descrition('Mô tả');
    $show->content('Nội dung')->display(function ($data){
     return $data;
    });
    $show->image('Ảnh đại diện')->image();
   }));
  });
 }

 public function destroy($id)
 {
 }
}

Nội dung của file CategoryController.php

namespace App\Admin\Controllers;

use App\Http\Controllers\Controller;
use App\Models\Category;
use Encore\Admin\Controllers\ModelForm;
use Encore\Admin\Facades\Admin;
use Encore\Admin\Form;
use Encore\Admin\Grid;
use Encore\Admin\Layout\Content;
use Encore\Admin\Show;

class CategoryController extends Controller
{
  use ModelForm;

  /**
   * Index interface.
   *
   * @return Content
   */


  public function index()
  {
    return Admin::content(function (Content $content) {
      $content->header('Quản lý danh mục');
      $content->body($this->grid());
    });
  }

  /**
   * Edit interface.
   *
   * @param $id
   * @return Content
   */
  public function edit($id)
  {
    return Admin::content(function (Content $content) use ($id) {

      $content->header('Sửa danh mục');
      $content->body($this->form($id)->edit($id));
    });
  }

  /**
   * Create interface.
   *
   * @return Content
   */
  public function create()
  {
    return Admin::content(function (Content $content) {

      $content->header('Tạo danh mục');
      $content->body($this->form());
    });
  }

  /**
   * Make a grid builder.
   *
   * @return Grid
   */
  protected function grid()
  {
    return Admin::grid(Category::class, function (Grid $grid) {

      $grid->id('ID')->sortable();

      $grid->name('Tên danh mục');
      $grid->parent_id('Danh mục cha')->display(function ($parent) {
        return (Category::find($parent)) ? Category::find($parent)->name : '';
      });
      $grid->slug('Đường dẫn');

      $grid->model()->orderBy('id', 'desc');


     $grid->filter(function($filter){
      $filter->like('name', 'Tên danh mục');
     });

    });
  }

  /**
   * Make a form builder.
   *
   * @return Form
   */
  protected function form($id = null)
  {
    return Admin::form(Category::class, function (Form $form) use ($id) {

      $form->text('name', 'Tên danh mục')->rules('required', ['required' => 'Bạn phải nhập trường này']);
      $arrCate = (new Category)->listCate();
      $form->select('parent_id', 'Danh mục cha')->options($arrCate);
      $form->saved(function (Form $form) {});
    });
  }

  public function show($id)
  {
    return Admin::content(function (Content $content) use ($id) {
      $content->body(Admin::show(Category::findOrFail($id), function (Show $show) {
        $show->id('ID');
        $show->id('name');
      }));
    });
  }

  public function destroy($id)
  {
  }
}

Thêm vào app/Models/Posts.php 2 nội dung

public function getCategoryOtherAttribute($value)
  {
    return explode(',', $value);
  }

  public function setCategoryOtherAttribute($value)
  {
    $this->attributes['category_other'] = implode(',', $value) ? ','.implode(',', $value) .',' : '';
  }


  public function getKeywordAttribute($value)
  {
    return explode(',', $value);
  }

  public function setKeywordAttribute($value)
  {
    $this->attributes['keyword'] = implode(',', $value) ? ','.implode(',', $value) .',' : '';
  }

config/filesystem.php 'disks' điền thêm nội dung

'admin' => [
      'driver' => 'local',
      'root' => public_path('uploads'),
      'url' => env('APP_URL').'/uploads',
      'visibility' => 'public',
    ]

Có thể download source code tại đây